share

ISO 27001:2022 ช่วยธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างไร

Last updated: 17 May 2024
87 Views
ISO 27001:2022 ช่วยธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างไร

ISO 27001:2022  ช่วยธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างไร

ในยุคที่ข้อมูลมีบทบาทสำคัญ และความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องให้ความสำคัญ ISO 27001:2022 เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้ธุรกิจสร้างระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) ที่แข็งแกร่ง และเชื่อถือได้ ซึ่งนำมาสู่ประโยชน์หลายประการ ดังนี้:

 • การปกป้องข้อมูลและการลดความเสี่ยง: ISO 27001 ช่วยให้ธุรกิจสร้างมาตรการปกป้องข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูลหรือการโจมตีทางไซเบอร์ ระบบ ISMS ตามมาตรฐานนี้ช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • การเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพันธมิตร: การได้รับการรับรอง ISO 27001 เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน: ระบบ ISMS ที่เป็นระเบียบและเป็นมาตรฐานช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และลดความสับสนในการจัดการข้อมูล

เมื่อธุรกิจของคุณได้รับการรับรอง ISO 27001 คุณจะมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่ช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในประเทศไทย ซึ่งรวมถึง:

 • การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ISO 27001 ช่วยให้องค์กรสร้างระบบที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ PDPA ซึ่งรวมถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดนโยบายและมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลและการใช้ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง
 • การปฏิบัติตามข้อบังคับในอุตสาหกรรมต่าง ๆ: ในประเทศไทย ธุรกิจต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการเงิน สุขภาพ หรือเทคโนโลยี ซึ่ง ISO 27001 จะช่วยให้ธุรกิจสร้างระบบที่สอดคล้องกับข้อบังคับเหล่านี้และลดความเสี่ยงจากการละเมิดกฎหมาย
 • การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ: การได้รับการรับรอง ISO 27001 แสดงถึงความพร้อมของธุรกิจในการเผชิญกับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณจะมีหลักฐานและเอกสารที่ชัดเจนเพื่อแสดงว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลอย่างถูกต้อง

ISO 27001 เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ การได้รับการรับรองมาตรฐานนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจของคุณและลดความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

ISO 27001:2022

การให้บริการ ISO 27001:2022 ด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้องค์กรของคุณบรรลุมาตรฐานสูงสุดในด้านความปลอดภัยของข้อมูล

 1. การประเมินเบื้องต้น
  ขั้นตอนแรกของการให้บริการคือการประเมินเบื้องต้น ทีมงานของเราจะทำการสำรวจและวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่มีอยู่ขององค์กรคุณ เพื่อระบุจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุง เราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางที่ดีที่สุดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS)
 2. การวางแผนและการดำเนินการ
  เมื่อประเมินเสร็จสิ้น เราจะช่วยคุณสร้างแผนงานสำหรับการปรับปรุงและปรับแต่งระบบ ISMS เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO 27001:2022 แผนงานนี้จะรวมถึงการกำหนดนโยบาย การระบุบทบาทและหน้าที่ และการสร้างกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับการจัดการความเสี่ยง
 3. การอบรมและการสร้างความรู้
  ACinfotec ให้ความสำคัญกับการอบรมและสร้างความรู้เกี่ยวกับ ISO 27001:2022 ทีมงานของเราจะทำงานร่วมกับองค์กรของคุณในการจัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง การอบรมนี้อาจครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น การจัดการความเสี่ยง การตอบสนองต่อเหตุการณ์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 4. การทดสอบและการตรวจสอบ
  ขั้นตอนสำคัญในการรับรอง ISO 27001:2022 คือการทดสอบและการตรวจสอบ ทีมงานของเราจะทำการตรวจสอบระบบ ISMS ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นและสามารถผ่านการตรวจรับรองจากองค์กรอิสระได้ เราจะให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่อาจพบระหว่างกระบวนการนี้
 5. การสนับสนุนหลังการรับรอง
  บริการของเราไม่ได้สิ้นสุดเมื่อคุณได้รับการรับรอง ISO 27001:2022 เรามีการสนับสนุนต่อเนื่องเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณรักษามาตรฐานและปรับปรุงระบบ ISMS อย่างต่อเนื่อง ทีมงานของเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายหรือเทคโนโลยีที่อาจมีผลต่อระบบความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ


บทความที่เกี่ยวข้อง
ISO 20000-1 : มาตรฐานงานบริการด้าน IT สำหรับองค์กรในโลกยุคดิจิตอล [ Part I ]
ที่ผ่านมา การบริหารบริการ IT (IT Service Management) ของแต่ละองค์กรมักจะขึ้นอยู่กับ IT Manager หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ซึ่งส่วนมากต่างก็บริหารงานไปตามวิธีการที่ตนเองคิดว่าดีที่สุด โดยนำเอาประสบการณ์ที่เคยได้รับในอดีตมาผนวกกับการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อปรับใช้เป็นแนวทางในการทำงาน ลักษณะดังกล่าวนี้จึงไม่ต่างไปจากการลองผิดลองถูก และบ่อยครั้งที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถตรวจสอบความโปร่งใส และประสิทธิภาพการทำงานของฝ่าย IT ได้ ส่งผลให้ฝ่ายบริหารไม่ทราบถึงปัญหา รวมถึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และบริการ IT ขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรภายในฝ่าย IT ก็มักจะส่งผลกระทบถึงการให้บริการ IT ขององค์กรเสมอ เนื่องจากบุคลากรที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่นั้นไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจถึงวิธีการทำงานที่เป็นอยู่เดิม จึงต้องใช้เวลาในการศึกษางานเป็นระยะเวลาหนึ่งกว่าจะสามารถบริหารบริการ IT ให้เข้าที่เข้าทางได้
31 May 2024
การปรับตัวของ ISO ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสี่ยงตาม ISO 14001:2015 คือ กระบวนการการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร
24 May 2024
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย (Why Why Analysis/5 Why)
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย (Why Why Analysis/5 Why) Why Why Analysis หรือ 5 Why เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน โดยการใช้กระบวนการถามตัวเองว่า "ทำไม" (Why) เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยที่แต่ละคำถามจะช่วยค้นหาปัญหาที่เป็นหลักหรือสาเหตุของปัญหาดังกล่าวได้มากขึ้นเรื่อยๆ จนเราพบปัญหาที่แท้จริง
5 Apr 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy